SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie


 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "OMEGA" zwane dalej "Stowarzyszeniem" zrzesza miłośników sportu i rekreacji w gminie Rzepin.

§ 2


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz własnego statutu. Stowarzyszenie nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OMEGA” posiada osobowość prawną.

§ 4


Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a siedzibą jego władz jest Rzepin.

§ 5


Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 6

 

 1. Celem Stowarzyszenia jest: Krzewienie kultury fizycznej wsród osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
 2. Promowanie młodych talentów różnych dziedzin sportu.
 3. Promowanie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
 4. Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 6. Organizowanie mieszkańcom gminy Rzepin różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 7. Uczestniczenie w amatorskich imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności samorządu terytolialnego i poza nim.
 8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
 9. Propagowanie miasta Rzepin.
 10. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków.

 

§ 7


Stowarzyszenie Realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, miejscowymi klubami sportowymi.

§ 8


Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich czlonków i działaczy oraz pomocy organów administracji samorządowej i państwowej, organizacji społecznych i osób fizycznych mających na celu krzewienie kultury fizycznej i rekreacji.


 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków.
 2. Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw pubkicznych, który chce podjąć działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierjącym może być osoba fizyczna lub prawna w kraju lub za granicą, która dla poparcia celów Stowarzyszenia udziela mu pomocy rzeczowej lub finansowej.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej.
 2. Małotetni mogą być członkami zwyczajnymi stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.

 

§ 11

 

 1. Członek zwyczajny posiada prawo do:
  • a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  • b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  • c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
  • d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  • e) noszenia odznaki organizacyjnej;
  • f) zaskarżania, do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 12

 

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: Uczestnictwa w życiu Stoważyszenia i realizowania jego celów oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz oraz porozumień zawartych z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składki członkowskiej.
 4. Kwotę składki członkowskiej ustala zarząd stowarzyszenia.

 

§ 13

 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b) - f).
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszeniach.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14
 1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i inych zobowiązań;
  • b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  • c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 m-cy;
  • d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień. uchwał i regulaminów;
  • e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  • f) pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkowstwo nadała.
 2. W przypadku okreólonym w ust. 1 pkt c) orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt d) - e) Sąd Koleżeński - zobowiązani zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

 


 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

 

 1. Władzami stowarzyszenia są: Zgromadzenie Ogólne;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 16


Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 17

 

 1. Kadencja władz trwa 5 lat.
 2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że inaczej postanowi władza przeprowadzająca wybory.
 3. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
  • a) ustania członkowstwa;
  • b) rezygnacji z mandatu złożonej na piśmie;
  • c) odwołania ze składu władz.
 4. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego z powodu:
  • a) niewypełnienia przyjętych obowiązków;
  • b) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem;
  • c) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, władze statutowe Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład spośród członków stowarzyszenia w łącznej liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

 


Rozdział V
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia

 

§ 18

 

 1. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Zgromadzenia Ogólne Stowarzyszenia są:
  • a) zwyczajne;
  • b) nadzwyczajne.
 4. Do praw i obowiązków Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia należy:
  • a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres mijającej kadencji;
  • b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • c) określanie kierunków działalności na okres kadencji;
  • d) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, w tym - w odrębnym głosowaniu - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Zarządu;
  • e) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
  • f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  • g) rozpatrywanie spraw członkowskich;
  • h) podejmowanie innych uchwał wymagających uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

 1. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • a) Komisji Rewizyjnej;
  • b) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Porządek nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia spośród spraw statutowych ustala władza lub osoby uprawnione do zwołania takiego posiedzenia.
 4. Nadzwyczajnemu posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący obrad wybrany spośród członków.
 5. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na posiedzeniu nadzwyczajnym może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji w przypadkach określonych w § 17 pkt 4 i powołać w to miejsce nowego członka na okres do odbycia zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.
 6. Zwyczajnemu posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący wybierany spośród członków po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Zarządu.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub ustnie, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

 


Rozdział VI
Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20


1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się co najmniej z 5 członków, nie więcej niż 10 osób, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na okres kadencji.

3. Prezesa, wiceprezesów i sekretarza zarząd wybiera w głosowaniu zwykłym spośród członków zarządu.
4. Prezes Stowarzyszenia może sprawować swoją funcję maksymalnie 2 kadencje z rzędu.

5. Do zakresu działania zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

b) określenie szczegółowych kierunków działania;

c) ustalanie budżetu i preliminarzy;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

g) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

h) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia;

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa co najmniej raz w roku.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu zawiadamia się członków w formie pisemnej lub ustnej co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.


Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

 

§ 21


1. Kontrolę nad prawidłowością postępowania władz Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia w liczbie nie mniejszej niż 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

5. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w zgodności ze statutem, uchwałami władz i przepisami prawa;

b) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji;

c) składanie rocznych sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi;

d) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

e) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

f) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

g) podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu Stowarzyszenia.

6. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.


Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

 

§ 22

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

 

§ 24


Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 • a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
 • b) rozpoznawanie i rostrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia;
 • c) składanie sprawozdań ze swojej działalnoóci na Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia;
 • d) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

 

§ 25


Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 • a) upomnienia;
 • b) nagany;
 • c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres do jednego roku;
 • d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 26


Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 27


Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

§ 28


W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe.

§ 29


Koła terenowe tworzy i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 30


Koło liczyć powinno przynajmniej 15 członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez członków skupionych w danym kole.

§ 31


Koło jest wewnętrzną terenową strukturą Stowarzyszenia i może występować na zewnątrz w imieniu Stowarzyszenia tylko na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.


 

Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32


Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe uzyskane w trakcie działalności.

§ 33


Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

 • a) składek członków;
 • b) dobrowolnych świadczeń pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne;
 • c) innych wpływów.

 

§ 34


W celu pozyskania środków Stowarzyszenie może:

 • a) organizować i przeprowadzać zbiórkę publiczną po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przez prawo;
 • b) otrzymywać darowizny i dotacje od osób fizycznych i prawnych.

 

§ 35


Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36


Dla ważności składanych oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika.


 

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 37


Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 38

 

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Zarząd powołuje osoby upoważnione do dokonania likwidacji oraz ustala zasady i wysokość wynagrodzenia tych osób.
 4. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.
 5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd określa cele zgodne z § 6 statutu, na które ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia.