SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział IX
Majątek Stowarzyszenia

 

§ 32


Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz prawa i składniki majątkowe uzyskane w trakcie działalności.

§ 33


Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

  • a) składek członków;
  • b) dobrowolnych świadczeń pieniężnych i rzeczowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne;
  • c) innych wpływów.

 

§ 34


W celu pozyskania środków Stowarzyszenie może:

  • a) organizować i przeprowadzać zbiórkę publiczną po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przez prawo;
  • b) otrzymywać darowizny i dotacje od osób fizycznych i prawnych.

 

§ 35


Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

§ 36


Dla ważności składanych oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i pełnomocnika.