SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

 

§ 22

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z co najmniej trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

 1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.
 3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.

 

§ 24


Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:

 • a) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu;
 • b) rozpoznawanie i rostrzyganie sporów między członkami a władzami Stowarzyszenia;
 • c) składanie sprawozdań ze swojej działalnoóci na Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia;
 • d) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

 

§ 25


Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

 • a) upomnienia;
 • b) nagany;
 • c) zawieszenia w prawach członkowskich na okres do jednego roku;
 • d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 26


Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

§ 27


Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

§ 28


W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć koła terenowe.

§ 29


Koła terenowe tworzy i rozwiązuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

§ 30


Koło liczyć powinno przynajmniej 15 członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez członków skupionych w danym kole.

§ 31


Koło jest wewnętrzną terenową strukturą Stowarzyszenia i może występować na zewnątrz w imieniu Stowarzyszenia tylko na podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego przez Zarząd Stowarzyszenia.