SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

 

§ 21


1. Kontrolę nad prawidłowością postępowania władz Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia w liczbie nie mniejszej niż 3 członków.

3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

5. Do praw i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu w zgodności ze statutem, uchwałami władz i przepisami prawa;

b) składanie sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia z działalności w mijającej kadencji;

c) składanie rocznych sprawozdań Zgromadzeniu Ogólnemu Stowarzyszenia oraz wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi;

d) przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami;

e) przeprowadzanie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;

f) składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

g) podejmowanie uchwał w sprawie wykładni statutu Stowarzyszenia.

6. Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

7. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.