SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

Rozdział VI
Zarząd Stowarzyszenia

 

§ 20


1. Zarząd jest najwyższą władzą wykonawczą Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się co najmniej z 5 członków, nie więcej niż 10 osób, wybieranych przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na okres kadencji.

3. Prezesa, wiceprezesów i sekretarza zarząd wybiera w głosowaniu zwykłym spośród członków zarządu.
4. Prezes Stowarzyszenia może sprawować swoją funcję maksymalnie 2 kadencje z rzędu.

5. Do zakresu działania zarządu należy:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

b) określenie szczegółowych kierunków działania;

c) ustalanie budżetu i preliminarzy;

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

e) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie;

f) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

g) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

h) zwoływanie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia;

i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie);

j) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

k) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia;

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia;

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa co najmniej raz w roku.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu zawiadamia się członków w formie pisemnej lub ustnej co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.