SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

Rozdział V
Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia

 

§ 18

 

 1. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 3. Zgromadzenia Ogólne Stowarzyszenia są:
  • a) zwyczajne;
  • b) nadzwyczajne.
 4. Do praw i obowiązków Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia należy:
  • a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu za okres mijającej kadencji;
  • b) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
  • c) określanie kierunków działalności na okres kadencji;
  • d) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia, w tym - w odrębnym głosowaniu - Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Prezesa Zarządu;
  • e) dokonywanie zmian w statucie Stowarzyszenia;
  • f) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
  • g) rozpatrywanie spraw członkowskich;
  • h) podejmowanie innych uchwał wymagających uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

 1. Zwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Nadzwyczajne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek:
  • a) Komisji Rewizyjnej;
  • b) co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Porządek nadzwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia spośród spraw statutowych ustala władza lub osoby uprawnione do zwołania takiego posiedzenia.
 4. Nadzwyczajnemu posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący obrad wybrany spośród członków.
 5. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia na posiedzeniu nadzwyczajnym może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji w przypadkach określonych w § 17 pkt 4 i powołać w to miejsce nowego członka na okres do odbycia zwyczajnego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia.
 6. Zwyczajnemu posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia przewodniczy Przewodniczący wybierany spośród członków po otwarciu posiedzenia przez Prezesa Zarządu.
 7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie lub ustnie, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.