SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

§ 15

 

 1. Władzami stowarzyszenia są: Zgromadzenie Ogólne;
 2. Zarząd;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński.

 

§ 16


Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 17

 

 1. Kadencja władz trwa 5 lat.
 2. Wybory władz odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że inaczej postanowi władza przeprowadzająca wybory.
 3. Mandat członka władz Stowarzyszenia wygasa z upływem kadencji, a w czasie jej trwania na skutek:
  • a) ustania członkowstwa;
  • b) rezygnacji z mandatu złożonej na piśmie;
  • c) odwołania ze składu władz.
 4. Odwołanie członka władz Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego z powodu:
  • a) niewypełnienia przyjętych obowiązków;
  • b) prowadzenia działalności niezgodnej z prawem;
  • c) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, władze statutowe Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład spośród członków stowarzyszenia w łącznej liczbie nie przekraczającej 1/3 składu pochodzącego z wyboru.