SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

 

 1. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków.
 2. Członkowie dzielą się na członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski i cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw pubkicznych, który chce podjąć działalność zgodną z celami Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierjącym może być osoba fizyczna lub prawna w kraju lub za granicą, która dla poparcia celów Stowarzyszenia udziela mu pomocy rzeczowej lub finansowej.
 5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.

 

§ 10

 

 1. Członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej.
 2. Małotetni mogą być członkami zwyczajnymi stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Wzór deklaracji członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.

 

§ 11

 

 1. Członek zwyczajny posiada prawo do:
  • a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  • b) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  • c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;
  • d) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
  • e) noszenia odznaki organizacyjnej;
  • f) zaskarżania, do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 12

 

 1. Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: Uczestnictwa w życiu Stoważyszenia i realizowania jego celów oraz dbałości o dobre imię Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz oraz porozumień zawartych z innymi stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na terenie działania Stowarzyszenia.
 3. Regularnego płacenia składki członkowskiej.
 4. Kwotę składki członkowskiej ustala zarząd stowarzyszenia.

 

§ 13

 

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt b) - f).
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszeniach.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14
 1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
  • a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i inych zobowiązań;
  • b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  • c) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 m-cy;
  • d) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień. uchwał i regulaminów;
  • e) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  • f) pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkowstwo nadała.
 2. W przypadku okreólonym w ust. 1 pkt c) orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt d) - e) Sąd Koleżeński - zobowiązani zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.