SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

§ 6

 

  1. Celem Stowarzyszenia jest: Krzewienie kultury fizycznej wsród osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
  2. Promowanie młodych talentów różnych dziedzin sportu.
  3. Promowanie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej.
  4. Rozwijanie zainteresowań w zakresie różnych dyscyplin sportowych.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie mieszkańcom gminy Rzepin różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Uczestniczenie w amatorskich imprezach sportowych organizowanych na obszarze działalności samorządu terytolialnego i poza nim.
  8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.
  9. Propagowanie miasta Rzepin.
  10. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków.

 

§ 7


Stowarzyszenie Realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, miejscowymi klubami sportowymi.

§ 8


Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich czlonków i działaczy oraz pomocy organów administracji samorządowej i państwowej, organizacji społecznych i osób fizycznych mających na celu krzewienie kultury fizycznej i rekreacji.