SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział X
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 37


Statut niniejszy może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia, powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§ 38

 

  1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zgromadzenie Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
  2. Likwidatorem Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia.
  3. Zarząd powołuje osoby upoważnione do dokonania likwidacji oraz ustala zasady i wysokość wynagrodzenia tych osób.
  4. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.
  5. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Zarząd określa cele zgodne z § 6 statutu, na które ma być przeznaczony pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia.