SKF Omega Rzepin

Statut Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „OMEGA” w Rzepinie

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "OMEGA" zwane dalej "Stowarzyszeniem" zrzesza miłośników sportu i rekreacji w gminie Rzepin.

§ 2


Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o Kulturze Fizycznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz własnego statutu. Stowarzyszenie nie ma na celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3


Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „OMEGA” posiada osobowość prawną.

§ 4


Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a siedzibą jego władz jest Rzepin.

§ 5


Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.